അമ്മ (Mother)


Mother_people_hearts
Mother

കണ്ണായിരുന്ന അമ്മ പിന്നീടു കണ്ണിലെ കരടായിമാറി. 


മുലപ്പാലിന്‍െറയും മാറിലെ ചൂടിന്‍െറയും ലാളനയുടെയും കടംവീട്ടിയങ്ങയച്ചു വൃദ്ധസദനമെന്ന പുരാവസ്തുകേന്ദ്രത്തിലേക്ക്. 

കണ്ണും പിന്നീട് കണ്ണിലെ കരടുമായമ്മയുടെ കണ്ണിലേക്ക് മരണമരിച്ചുകേറുമ്പോഴുമാ പുരാവസ്തുവിന്‍െറ കണ്ണുകള്‍ തേടുന്നു മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത പൊന്നോമനകളെ…..

— Praveena (By our guest author) – https://www.facebook.com/praveena.karekkat

 

Touch and Raise Children Like a Butterfly


My words are now complete with this painting. Thanks to Sibella http://artsandrhymes.me/2015/09/10/new-creation/ for the painting.

— Anoop © People and Hearts

People and Hearts

TouRaise-Touch-Children-Like-Butterfly Painting Credits: http://artsandrhymes.me/2015/09/10/new-creation/
Thanks to Sibella from http://artsandrhymes.me for the painting.

Every child is like a butterfly by heart. Children are the most blissful creation of nature.

And these butterflies are super sensitive like delicate rose petals. If you hold these tiny tots firmly, they will be crushed into broken pieces of painful memories. But if you touch them like a butterfly, they will fly like vibrant butterflies to the colourful meadows of earth.

Childhood days are the nest for these butterflies to flourish. They evolve through various stages of life and finally become the flying butterflies. For their evolution, they need to be fed with pure love, care and goodness.

A mother’s love is equivalent to a mother’s milk. There’s no replacement for this ultra goodness in life. All the proper mentoring and attention given to kids play a vital role in their evolution as a sensible human being.

View original post 106 more words

She is a Human Being – Respect Women


realistic-eye-people-hearts-pain-women-woman
Photo Credits: http://avishjoseph.com/2015/02/13/realistic-art-eye/

She can be your mom, sister, grandmother, wife, love, daughter or friend,
She can be anyone,
She is a human being just like you.
Respect her!
Protect her!
Respect and protect women

— Anoop © People and Hearts

Special mention for the painting – Thank you Avish (http://avishjoseph.com/)

 

Touch and Raise Children Like a Butterfly


TouRaise-Touch-Children-Like-Butterfly
Painting Credits: http://artsandrhymes.me/2015/09/10/new-creation/
Thanks to Sibella from http://artsandrhymes.me for the painting.

Every child is like a butterfly by heart. Children are the most blissful creation of nature.

And these butterflies are super sensitive like delicate rose petals. If you hold these tiny tots firmly, they will be crushed into broken pieces of painful memories. But if you touch them like a butterfly, they will fly like vibrant butterflies to the colourful meadows of earth.

Childhood days are the nest for these butterflies to flourish. They evolve through various stages of life and finally become the flying butterflies. For their evolution, they need to be fed with pure love, care and goodness.

A mother’s love is equivalent to a mother’s milk. There’s no replacement for this ultra goodness in life. All the proper mentoring and attention given to kids play a vital role in their evolution as a sensible human being.

The actions noticed by kids in their early days are deeply imprinted in their subconscious brain. A fear or agony encountered by children during these days will haunt them throughout their lives. So as parents, we are cautioned!

We must raise and touch our children like a butterfly.

— Anoop ©People and Hearts


PS: I’m in search of a magical picture for this article. This article is complete, only when I get that magical image.

When I find it, I will update the article again with the picture. Till then, my search continues…


PS: Thanks to Sibella for her lovely painting. Source –  http://artsandrhymes.me/2015/09/10/new-creation/

Mother – A Dictionary of Goodness


Mother‘ – A dictionary is not enough to explain the meaning of this word. Even I’m not the right person to explain the meaning of the word ‘Mother’.

But there are a few who can provide the best description for ‘Mother’. And they are none other than:

  • the ones who haven’t seen their mother,
  • the ones who haven’t spoke to their mother,
  • the ones who have never opened their heart to their mother.

I was touched when I read it somewhere that a little girl who hasn’t seen her mother ever, drew a picture of a mother and slept on the picture. She consoled herself by thinking that the lady in the picture is her mother. That’s how the girl slept.

There are a few feelings that cannot be explained that easily. One of those feelings is the ‘Mother’.

– Anoop © People and Hearts