മെഴുകുതിരി – Candle


Photo Credits: https://flic.kr/p/5te2Tt

സ്വയമുരുകുന്ന മെഴുകുതിരിയാണെനിക്കിഷ്ടം.

ഇരുളിലേക്കടുക്കുന്തോറും പ്രകാശം പരത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയായിടണം.

അണയാന്‍ നേരവുമാളിക്കത്തി

കൂടുതല്‍ പ്രകാശിച്ചീടേണം.

ഇരുളിനെമാറ്റി പ്രകാശിച്ചീടേണമെന്നും.

By Praveena

Translated version:

I wish to be a melting candle,

When darkness nears me closer, I wish to be a burning candle lighting the world.

When the flame is about to die, I wish to burn more intensely,

I wish to glow as brightest I can.

Thereby wiping out the darkness…

 

Fireflies Glowing in the Rain


Rain days

Fireflies 2
Fireflies 2 (Photo credit: ShutterSparks)

When the umbrella couldn’t contain the rain,

People ran towards metal shelter.

When the rains lashed at the moving vehicles,

The roads imitated the City of Venice.

When the rains made the candles to glow,

The wicked lighting whipped its prowess.

When the winds blew out the candles,

I watched the fireflies glowing in the rain.

– Anoop © People and Hearts