നീർമാതളം


നീർമാതളം

ഓർമ്മകളുടെ
നിഴൽവീണ
വീഥികളിലെവിടെയോ
വേരുകളാഴ്ത്തി
നിൽപ്പുണ്ട് ഒരു
നീർമാതളം.
ഒരുപാട് മോഹങ്ങളെ
ഉള്ളിലൊളിപ്പിച്ച
കാലത്തിന്റെ
നോവുകളെ
ഹൃദയത്തിൽ
പകർത്തിയ
സുന്ദരമായ
പ്രണയപുഷ്പങ്ങൾ
വിടർത്തിയ
ഓരോ
വസന്തത്തിന്റെയും
നിറങ്ങളെ
മതിയാവോളം
വാരിച്ചൂടിയ
നീർമാതളം.

Enlighten Knowledge


Anoop commented the following about Enlighten Knowledge:

This is a very good informative piece Shiva. It needs careful reading. I’m bookmarking it for sure. This will help me for my research work. Thank you for your efforts on this article.”

Shiva responded:

Yes Anoop it does demands careful, attentive reading. Good you have marked it. It also needs patience and devotion of time for that. You have should have a broad attitude towards it. If not for sure it shall not enter. By the way what kind of research are you doing? Let me know on what way it helps you.

Spread the word.

Shiva

theshivasponder

Enlighten Knowledge 

Enlighten Knowledge

Feel Absolute Transcendence

Lose Vanity – Sage

Right from birth the child starts acquiring knowledge, through observation, teaching, reading, writing, and by experience. Life in a way is to get enlightened of knowledge.

Fortunately one gets knowledge through parents, teachers, friends, community, books and discourses. The knowledge makes the person known in the society and shall bring him respect and laurels too. At the same time, it also brings with it, vanity into the person.

Most fortunate are those who are blessed and are able to get enlightened of absolute transcendent knowledge.

A little acquisition of knowledge brings with it such vanity; we can just imagine what sort it would be, when a person acquires the transcendent knowledge. So, a person when gets such knowledge he is called a scholar, teacher, pundit, scientist, intellectual, philosopher or a guide. But, he cannot or shall not be an…

View original post 1,158 more words

അമ്മ (Mother)


Mother_people_hearts
Mother

കണ്ണായിരുന്ന അമ്മ പിന്നീടു കണ്ണിലെ കരടായിമാറി. 


മുലപ്പാലിന്‍െറയും മാറിലെ ചൂടിന്‍െറയും ലാളനയുടെയും കടംവീട്ടിയങ്ങയച്ചു വൃദ്ധസദനമെന്ന പുരാവസ്തുകേന്ദ്രത്തിലേക്ക്. 

കണ്ണും പിന്നീട് കണ്ണിലെ കരടുമായമ്മയുടെ കണ്ണിലേക്ക് മരണമരിച്ചുകേറുമ്പോഴുമാ പുരാവസ്തുവിന്‍െറ കണ്ണുകള്‍ തേടുന്നു മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത പൊന്നോമനകളെ…..

— Praveena (By our guest author) – https://www.facebook.com/praveena.karekkat

 

മെഴുകുതിരി – Candle


Photo Credits: https://flic.kr/p/5te2Tt

സ്വയമുരുകുന്ന മെഴുകുതിരിയാണെനിക്കിഷ്ടം.

ഇരുളിലേക്കടുക്കുന്തോറും പ്രകാശം പരത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയായിടണം.

അണയാന്‍ നേരവുമാളിക്കത്തി

കൂടുതല്‍ പ്രകാശിച്ചീടേണം.

ഇരുളിനെമാറ്റി പ്രകാശിച്ചീടേണമെന്നും.

By Praveena

Translated version:

I wish to be a melting candle,

When darkness nears me closer, I wish to be a burning candle lighting the world.

When the flame is about to die, I wish to burn more intensely,

I wish to glow as brightest I can.

Thereby wiping out the darkness…

 

Praveena – Our New Guest Author


People and Hearts is delighted to introduce our new special guest author, Praveena Karekkat (a.k.a) Praveena.

Specializing in poetry, Praveena is a vivid dreamer and an interesting writer. She lends her magical touch to Malayalam poems. The author is very passionate about creative writing.

People and Hearts will feature poems and writings authored by Praveena. To retain the originality and soul of her writings, the posts will be published in Malayalam language. To help readers, People and Hearts will provide a translated version of the original writings. 

To know more about Praveena, let us read her writings.