രോഗശയ്യയിലെ പ്രണയിനി…


രോഗശയ്യയിലെ പ്രണയിനി…

രോഗബാധിതയായ പ്രണയിനി,യവൾ
ക്ഷീണിത ശയ്യാവലംബിയായ് കാണേ,
അല്പനാഴികനേരമിനിയുമാകരം പിടിച്ചിരി-
ക്കുവാൻ പിന്നേയുമാശിക്കുന്നവനുൾത്തടം!

ക്ഷീണിതയാണവളെങ്കിലും
മിഴികൾ തിളങ്ങുന്നു,
അമവാസിരാത്രിയിൽ തിരി തെളിച്ചെത്തും
മിന്നാമിനുങ്ങ് പോൽ!

ഹേ സഖീ,നീയവൻ വിളക്ക് മാടം!
ക്ഷണികമാമീയാഴിയിൽ
തുഴയാഴ്ത്തുവാനവന്
തുണയേകുന്ന പ്രണയസൗധം!!

വിടപറയും നേരം
കൈത്തലമുയർത്തിയവൾ മെല്ലെ,
മെല്ലെ വിടർത്തി മാനസം,
വിടചൊല്ലുന്നവനോട് നിറവേദനയോടെ!!

അറിയണം നീയവളുടെ ജീവിതചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ,
അറിയണം ആ ജീവിത സമരസപ്പെടലുകൾ!
അതിജീവനാഭ്യാസങ്ങൾ!
കടുംകെട്ടായി തുടരുന്ന ബന്ധങ്ങളും !

സ്നേഹം വിടർത്തുന്ന പൂക്കളാവുക നിങ്ങൾ,
ആർദ്രതയേകുന്ന കാഴ്ചയാവുക!
കണ്ണീരൊപ്പുവാൻ പരസ്പരം മത്സരിക്കും കൂട്ടരാവുക!
വിടർന്നകലാതെയെന്നും തുടരുന്ന ജന്മങ്ങളാവുക!
ഓരോ മിടിപ്പുമങ്ങനെ ഹിതാനുസൃതമന്യോന്യമേറ്റുവാങ്ങുക!!

If this article has touched you, do post a comment. My Grandma used to say, "sharing is caring" :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.