അമ്മ (Mother)


Mother_people_hearts
Mother

കണ്ണായിരുന്ന അമ്മ പിന്നീടു കണ്ണിലെ കരടായിമാറി. 


മുലപ്പാലിന്‍െറയും മാറിലെ ചൂടിന്‍െറയും ലാളനയുടെയും കടംവീട്ടിയങ്ങയച്ചു വൃദ്ധസദനമെന്ന പുരാവസ്തുകേന്ദ്രത്തിലേക്ക്. 

കണ്ണും പിന്നീട് കണ്ണിലെ കരടുമായമ്മയുടെ കണ്ണിലേക്ക് മരണമരിച്ചുകേറുമ്പോഴുമാ പുരാവസ്തുവിന്‍െറ കണ്ണുകള്‍ തേടുന്നു മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത പൊന്നോമനകളെ…..

— Praveena (By our guest author) – https://www.facebook.com/praveena.karekkat

 

If this article has touched you, do post a comment. My Grandma used to say, "sharing is caring" :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.