മെഴുകുതിരി – Candle


Photo Credits: https://flic.kr/p/5te2Tt

സ്വയമുരുകുന്ന മെഴുകുതിരിയാണെനിക്കിഷ്ടം.

ഇരുളിലേക്കടുക്കുന്തോറും പ്രകാശം പരത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയായിടണം.

അണയാന്‍ നേരവുമാളിക്കത്തി

കൂടുതല്‍ പ്രകാശിച്ചീടേണം.

ഇരുളിനെമാറ്റി പ്രകാശിച്ചീടേണമെന്നും.

By Praveena

Translated version:

I wish to be a melting candle,

When darkness nears me closer, I wish to be a burning candle lighting the world.

When the flame is about to die, I wish to burn more intensely,

I wish to glow as brightest I can.

Thereby wiping out the darkness…

 

35 Replies to “മെഴുകുതിരി – Candle”

  1. Ha ha 🙂 Yes I’m a malayali. This poem was written by my friend Praveena. I did the translation of the the Malayalam lines into English. Thank you Akhila.

    1. Thank you Akhila. I read three articles from your blog. Do you specialize in poetry? I read that Malayalam article on Radha… That was a fantastic read…

     1. i am specialized only in software quality assurance and statistics…if I write a poem on that, you people will definitely kick out of this blogging world..lol

     2. He he… But your blog has a definite style statement and attitude to it. Somehow I landed on your blog today. Glad I did…

     3. Radha article attracted me more than the English article. After reading the article Radha, I got a haunting effect on the character ‘Radha’… “Radha kye maathrame ariyu”

     4. Radha’s character did really exist. There are proven records to justify it. And so does the man with the flute, Krishnan… Mythical yes but definitely believable..

     5. There’s another claim that Radha was elder to Krishna and she was a married woman. But in another version, I’ve read that Radha was of the same age of Krishna and was unmarried. Different versions of stories…

     6. I will give u some evidences. The ramasethu bridge between tamilnadu and srilanka does exist and it’s manmade. That’s the bridge built by the vaanaras and Sriram. Mahabharata war has been given a date in the B.C. timeline. Ayodhya and Mathura all references from the past do exist in India. Google “Mahabharata war and nuclear weapon”

     1. I got it ..മിഴിനീരുരുകി വാർന്നെരിയും
      ഇ൱ മെഴുകുതിരി എന്റെ ചങാതിയല്ല
      ഞാ൯ തന്നെ എന്നറിയുന്പൊഴേക്കുമെരിഞ്ഞു,
      തീരുന്നു ഞാ൯…..

If this article has touched you, do post a comment. My Grandma used to say, "sharing is caring" :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.